Feestdagen 2022!

*English below*

Cadeautjes, Kerstcadeautjes, feestdagen

Vorig jaar hebben wij gemerkt dat het werken op afspraak tijdens de openingstijden voor de feestdagen fijner werkt als de opengestelde momenten. Niet alleen voor ons maar ook voor jullie als bezoekers! Geen lange wachttijden in weer en wind voor bezoekers en geen al te hoge druk voor onze vrijwilligers. Bovendien hoeven er niet zo veel vrijwilligers aanwezig te zijn. We laten jullie in dit bericht weten hoe je ervoor kan zorgen dat je cadeautjes voor de feestdagen in huis krijgt, gewoon langskomen is geen optie, uitsluitend op afspraak!

We zullen op een aantal dagen geopend zijn voor de feestdagen, tijdens deze openingstijden bent u uitsluitend welkom op afspraak. We zullen geen openingsdata op de site vermelden, maar u krijgt als u langskomt een persoonlijke afspraak.

Elke afspraak duurt maximaal 20 minuten. U kunt een keuze maken uit nieuwe artikelen en gebruikte artikelen, hiervoor moeten de aantallen nog worden vastgesteld.

Hoe kunt u een afspraak maken?

Wij verzoeken u om tijdens onze openingstijden langs te komen om een afspraak te maken voor het uitzoeken van cadeautjes voor de feestdagen.

Mocht u echt niet in de gelegenheid langs te komen en al wel ingeschreven zijn mag u ons tot 31 oktober 2022 mailen via speelgoedbankwageningen@gmail.com met in het onderwerp/subject uw pasnummer en de achternaam van de pashouder.

Via mail kan dus uitsluitend als u al bij ons ingeschreven staat en in het bezit bent van een speelgoedbankpas.

We hopen op uw medewerking! Dus heeft u behoefte aan onze hulp voor de feestdagen?

Kom langs tijdens onze openingstijden! Indien dit echt niet mogelijk is kunt u ons mailen, bellen heeft geen zin we maken geen afspraken via de telefoon.


Cadeautjes, Kerstcadeautjes, feestdagen

Last year we noticed that working by appointment during the opening hours for the holidays works better than the open times. Not only for us but also for you as visitors! No long waiting times in all weathers for visitors and no too high pressure for our volunteers. Moreover, there are not so many volunteers present. We will let you know in this post how you can ensure that you receive gifts for the holidays, just dropping by is not an option, only by appointment!

We will be open on a number of days before the holidays, during these opening hours you are only welcome by appointment. We will not mention opening dates on the site, but you will be given a personal appointment when you come by.

Each appointment lasts a maximum of 20 minutes. You can choose from new articles and used articles, the numbers have yet to be determined for this

How do you make a appointment?

We ask you to come to the speelgoedbank when we are open and then you can make a appointment for the holiday gifts.

If you’re really not able to come and you do got the speelgoedbank pass than you can send us a email till 31 October 2022 to speelgoedbankwageningen@gmail.com with in the subject youre pass number and pass holders last name.

If you want to make the appointment by mail you must have a speelgoedbank pass.

We hope for your corporation! So do you need our help with the holiday season?

Come to the speelgoedbank while we are open and if you really can’t come you can send us a email, don’t call we won’t make appointments by phone.

Jan Linders Wageningen, wij zijn het goede doel van 2022!

Jan Linders & Jan Linders Fonds

Door alle verbouwingsperikelen en onze heropening is het erbij ingeschoten om dit eerder op onze website te plaatsen… Maar Speelgoedbank Wageningen e.o. is hét goede doel dat in 2022 gesteund wordt dor Jan Linders. Het plan is om activiteiten te organiseren waarvan er bij een aantal activiteiten een verdubbeling mogelijk is van de opbrengsten. Dit is natuurlijk erg mooi en tegelijkertijd spannend zo in het opnieuw opstarten van activiteiten na twee jaar corona. Wij zijn vereerd dat wij als Speelgoedbank zijn verkozen tot het goede doel van Jan Linders Wageningen.

Stichting Jan Linders Fonds

Jan Linders supermarkten bestond in 2013 50 jaar. In het kader van dit jubileum is de Stichting ‘Jan Linders Fonds’ opgericht. Een zelfstandig fonds dat dit jaar ruim 60 lokale doelen ondersteunt.

De lijfspreuk van de oprichter, de heer Jan Linders, was: “Houd van de mensen, dan houden de mensen van jou.” Het zit dus in de genen van Jan Linders supermarkten om actief betrokken te zijn bij de omgeving. Elke supermarkt is echt onderdeel van de wijk waarin ze gevestigd is. Het 50-jarig jubileum is een mooi moment om die band nog eens extra te versterken.

Alle supermarkten van Jan Linders, het servicekantoor en distributiecentrum hebben ieder een lokaal doel gekozen. Vanuit het Jan Linders Fonds wordt een financiële bijdrage aan deze goede doelen geleverd, de supermarkten zelf zetten zich in en iedereen kan helpen!

Zie voor meer informatie de website van Stichting Jan Linders Fonds.

Wat gaan we doen dit jaar?

Er is een globale planning gemaakt, we gaan een paar markten doen en een aantal activiteiten rondom de Jan Linders supermarkt in Wageningen.

De details daarover zullen wij bij elke activiteit verstrekken op onze sociale media kanalen. Je kunt denken aan een braderie, spelletjes, puzzel & boek verkoop en een spel- en schminkactiviteit.

Nogmaals, we houden jullie op de hoogte!

Dankbaar

We zijn de klanten en het personeel van Jan Linders Wageningen dankbaar dat zij ons gekozen hebben, na onze verbouwing en verhuizing na het nieuwe pand kunnen we wel even een steuntje in de rug gebruiken.

Het was de vraag of we ons 10-jarig bestaan zouden kunnen vieren, dat is gelukt en we gaan op voor nog eens tien jaar! Met in ons elfde jaar steun van Jan Linders, bedankt!


Het was de vraag of we ons Jan Linders Wageningen, we are the charity of 2022!

Jan Linders & Jan Linders Fonds

Due to the renovation and our reopening, we have not posted this on our website before. But Toy Bank Wageningen eo is the charity that will be supported by Jan Linders in 2022. The plan is to organize activities of which a doubling of the proceeds is possible for a number of activities. This is of course very beautiful and at the same time exciting in restarting activities after two years of corona. We are honored that we as a Toy Bank have been elected to the charity of Jan Linders Wageningen.

Jan Linders Fund Foundation

Jan Linders supermarkets celebrated their 50th anniversary in 2013. In the context of this anniversary, the ‘Jan Linders Fund’ Foundation was established. An independent fund that supports more than 60 local causes this year.

The motto of the founder, Mr. Jan Linders, was: “Love the people, then the people will love you.” It is therefore in the genes of Jan Linder’s supermarkets to be actively involved in the environment. Every supermarket is really part of the neighborhood in which it is located. The 50th anniversary is a great moment to strengthen that bond even more.

All supermarkets of Jan Linders, the service office and distribution center have each chosen a local target. The Jan Linders Fund makes a financial contribution to these charities, the supermarkets themselves are committed and everyone can help!

For more information: Stichting Jan Linders Fonds.

What do we do?

A global planning has been made, we are going to do a few markets and a number of activities around the Jan Linders supermarket in Wageningen.

We will provide the details about this with each activity on our social media channels. You can think of a fair, games, puzzle & book sales and a game and face painting activity.

Again, we’ll keep you posted!

Thankful 

We are grateful to the customers and staff of Jan Linders Wageningen that they have chosen us, after our renovation and relocation after the new building we could use a helping hand.

The question was whether we could celebrate our 10th anniversary, we did and we go on for another ten years! With the support of Jan Linders in our eleventh year