Verjaardagsboxen ophalen ~ Pick up birthday boxes

*English below*

Verjaardagsbox Stichting Jarige Job Verjaardagsbox

Helaas hebben ook wij moeten besluiten dat Speelgoedbank Wageningen eo vooralsnog gesloten blijft. Alles valt of staat met het besluit van het kabinet en de regels die verbonden zijn aan de lockdown die momenteel van toepassing is.

Echter we willen wel graag de verjaardagsboxen verstrekken, dit zal op een andere manier gaan als anders. U kunt elke dinsdag tussen 13.00 – 16.00 uur langskomen.

U belt aan bij de voordeur, aan de kant van de Tarthorst. Eén van onze vrijwilligers komt naar u toe. U geeft uw naam en pas(nummer) en onze vrijwilliger pakt uw verjaardagsbox erbij en zal u deze buiten overhandigen.

Indien er meerdere mensen wachten verzoeken wij u aan te sluiten en de minimale afstand van 1,5 meter tussen elkaar te bewaren.

Zodra we weer open kunnen gaan voor het ophalen en inleveren van speelgoed, spellen en boeken laten we dat uiteraard weten. De openingstijden op de website zijn voorlopig en kunnen op elk moment wijzigen.


Verjaardagsbox Stichting Jarige Job Verjaardagsbox

Unfortunately, we too had to decide that Speelgoedbank Wageningen will remain closed for the time being. Everything stands or falls with the decision of the cabinet and the rules associated with the lockdown that currently applies.

However, we would like to provide the birthday boxes, this will go in a different way than usual. You can come by every Tuesday between 1:00 pm – 4:00 pm.

You ring the bell at the front door, on the side of the Tarthorst. One of our volunteers will come to you. You give your name and card (number) and our volunteer will take your birthday box and hand it over to you outside.

If several people are waiting, we request that you connect and keep the minimum distance of 1.5 meters between each other.

As soon as we can open again for the collection and return of toys, games and books, we will of course let you know. The opening hours on the website are provisional and can change at any time.

Mondkapjes verplicht…

Mondkapje vrouw

*English below*

Vanaf 1 oktober worden onze huisregels iets verscherpt en we gaan een mondkapje verplicht stellen binnen onze organisatie. Dus komt u op bezoek dan verzoeken we u een mondkapje te dragen. Lees dit bericht zodat u op de hoogte bent van onze aanpak!

Aangepast beleid

In eerdere berichten heeft u al kunnen lezen dat we onze openingstijden en beleid hebben aangepast, dit beleid houden wij voorlopig vast.

Daarnaast zullen de vrijwilligers tijdens klantcontact een mondkapje dragen, ook mensen (vanaf 13 jaar) die ons bezoeken verzoeken wij een mondkapje te dragen. Wilt u dat niet? Dan zullen wij u niet binnen laten.

De richtlijnen

We hanteren in alle gevallen de richtlijn zoals die door het RIVM is gesteld, dat wil zeggen dat u geen verkoudheidsklachten mag hebben als u langs komt, u niest in uw elleboog en houdt van een ieder die niet tot u gezin behoort 1,5 meter afstand.

Er worden geen afspraken per telefoon, mail of privé berichten gemaakt voor het langskomen om speelgoed op te halen (voor feestdagen hanteren we een andere werkwijze, zie HIER). Tevens kan en mag er geen gebruik worden gemaakt van onze sanitaire voorzieningen.

Voor ophalen

We zijn op twee zaterdagen open voor het ophalen van speelgoed, zie hier voor de openingstijden. Hieronder even stapsgewijs hoe we te werk gaan:

 • Bedenk vooraf met de kinderen wat jullie zou willen hebben zodat er gericht kan worden ‘gewinkeld’.
 • U wacht buiten (aan de kant van de Tarthorst) op minimaal 1,5 meter van elkaar.
 • Voor u naar binnen gaat zet iedereen vanaf 13 jaar, uw zelf meegebrachte mondkapje op.
 • Elk gezin gaat apart naar binnen op aanwijzing van onze vrijwilliger.
 • Bij binnenkomst wordt er gecontroleerd of er klachten zijn.
 • Daarnaast moet u uw handen desinfecteren, hiervoor staat er materiaal bij de ingang.
 • U zorgt dat u, uw speelgoedbankpas bij de hand hebt zodat wij de gegevens op kunnen zoeken.
 • U behoud ten alle tijden 1,5 meter afstand van onze vrijwilligers.
 • Er is slechtst 10 minuten per gezin gepland, dus zorg dat u snel handelt.
 • Tussen elk gezin zit minimaal 5 minuten waarin wij de speelgoedbank laten luchten en alles reinigen waar u mee in aanraking komt.
 • Na uw bezoek aan de speelgoedbank verlaat u zo spoedig mogelijk onze locatie om ruimte te maken voor de volgende.
 • Indien er een lange rij staat zullen wij nummertjes verstrekken met een tijd waarop u aan de beurt bent zodat u op een later tijdstip terug kunt komen.

Voor inleveren

Voor het inleveren van spullen zijn we vanaf juni weer geopend in Wageningen, dit is op dezelfde zaterdagen als het ophalen. Om dit apart van elkaar te houden en eventuele besmetting te voorkomen willen we u vragen onderstaande door te lezen.

 • Inleveren kunt u doen aan de ‘achterkant’ van onze locatie, aan de kant van de Churcillweg, wij zullen daar onze beachvlag neerzetten zodat het herkenbaar is.
 • Eén van onze vrijwilligers wacht u op en zal u laten zien waar u uw spullen neer kunt zetten.
 • U brengt zelf de spullen binnen in onze garage die de gehele dag open staat (deze spullen blijven enkele dagen zo staan om eventuele besmetting te voorkomen).
 • Behoud ten alle tijden 1,5 meter afstand van onze vrijwilligers en andere bezoekers.
 • Zodra alles is ingeleverd vertrekt u zo spoedig mogelijk zodat de volgende onze parkeerplek op kan.
 • Is er al iemand op onze parkeerplaats aan het uitladen? Zet uw auto dan even op de naastgelegen parkeerplaats (Fysiotherapie Wageningen) te zetten of langs de weg en daar te wachten tot u er wel op kunt.
 • U houdt rekening met de privacy van onze bezoekers, mocht u iemand gezien hebben vragen we u dit voor u te houden.

We beseffen ons dat het lastig en soms wat complex kan zijn, regels, richtlijnen of onze werkwijze kunnen ten alle tijden wijzigen. We vragen u om uw begrip en hopen snel dat alles weer als vanouds is!


From 1 October, our house rules will be tightened slightly and we will make a mouth mask mandatory within our organization. So if you come to visit, we ask you to wear a mouth mask. Read this message so that you are aware of our approach!

Adjusted policy

In previous messages you have already read that we have adjusted our opening hours and policy, we will keep this policy for the time being.

In addition, the volunteers will wear a mouth mask during customer contact, we also ask people (from 13 years) who visit us to wear a mouth mask. Don’t you want that? Then we will not let you in.

The guidelines

In all cases we use the guideline as set by the RIVM, which means that you may not have a cold when you come by, you sneeze into your elbow and love everyone who does not belong to your family 1.5 meters away.

No appointments are made by phone, email or private messages for coming by to pick up toys (we use a different method for holidays, see HERE). In addition, our sanitary facilities cannot and may not be used.

Pick up toys

To picky up toys, we are going to open in June and July for two saterdays, here’s how we are going to do it:

 • Before you come think with you children what they are looking for, so you don’t have to stay too long.
 • You will wait outside at least 1.5m from each other.
 • Before you enter, everyone from the age of 13 will put on your own mouth mask.
 • Every family goes in separately.
 • When you come in you will be asked if you have any health problems.
 • You will disinfect your hands, we got everything on the speelgoed bank to do this.
 • Take your speelgoedbankcard and put it on the table, so we can get the paperwork.
 • In the speelgoed bank keep your distance from our volunteers.
 • You only got 10 minutes to find some toys so act quickly.
 • Between every family there will be at least 5 minutes, so we can clean everything before the next family comes in.
 • After your visit you will leave our location as soon as possible, to make room for the next family.
 • In case there is a long queue we will hand out numbers with a time on it so you come back at that time.

Bring toys

If you want to bring toys we’re also re-open in June and July in Wageningen, this is going to be on the same Saturdays as the day’s for pick up the toys, To separate the bringing and the pick-up of toys and prevent contamination, we want to ask you to read the next points.

 • If you want to bring toys you can do so in the back of the speelgoed bank (garage)the side of the Churchillweg, We will put out our beach flag so it is recognizable.
 • One of our volunteers will be waiting to show you were to put the toys.
 • You will bring the toys in yourself in our garage this will be open all day (these toys will stay there for a couple of days in case of any contamination).
 • Keep your 1.5m distance from our volunteers and other people in the speelgoed bank.
 • If you’re done please leave our location as soon as possible, so other people can park there.
 • If somebody else is using our parking space you can put your car nextdoor (fysiotherapie Wageningen) our in the neighborhood, till you can get on our ground’s.
 • Will you please keep in mind the privacy of our clients if you see someone you know, please keep it to yourself.

We realize that it’s difficult to keep all rules, Rules and guidelines can change Everytime. We ask of you for some understanding and we hope that everything will be what it was before.