Jan Linders Wageningen, wij zijn het goede doel van 2022!

door | 3 april 2022
Jan Linders & Jan Linders Fonds

Door alle verbouwingsperikelen en onze heropening is het erbij ingeschoten om dit eerder op onze website te plaatsen… Maar Speelgoedbank Wageningen e.o. is hét goede doel dat in 2022 gesteund wordt dor Jan Linders. Het plan is om activiteiten te organiseren waarvan er bij een aantal activiteiten een verdubbeling mogelijk is van de opbrengsten. Dit is natuurlijk erg mooi en tegelijkertijd spannend zo in het opnieuw opstarten van activiteiten na twee jaar corona. Wij zijn vereerd dat wij als Speelgoedbank zijn verkozen tot het goede doel van Jan Linders Wageningen.

Stichting Jan Linders Fonds

Jan Linders supermarkten bestond in 2013 50 jaar. In het kader van dit jubileum is de Stichting ‘Jan Linders Fonds’ opgericht. Een zelfstandig fonds dat dit jaar ruim 60 lokale doelen ondersteunt.

De lijfspreuk van de oprichter, de heer Jan Linders, was: “Houd van de mensen, dan houden de mensen van jou.” Het zit dus in de genen van Jan Linders supermarkten om actief betrokken te zijn bij de omgeving. Elke supermarkt is echt onderdeel van de wijk waarin ze gevestigd is. Het 50-jarig jubileum is een mooi moment om die band nog eens extra te versterken.

Alle supermarkten van Jan Linders, het servicekantoor en distributiecentrum hebben ieder een lokaal doel gekozen. Vanuit het Jan Linders Fonds wordt een financiële bijdrage aan deze goede doelen geleverd, de supermarkten zelf zetten zich in en iedereen kan helpen!

Zie voor meer informatie de website van Stichting Jan Linders Fonds.

Wat gaan we doen dit jaar?

Er is een globale planning gemaakt, we gaan een paar markten doen en een aantal activiteiten rondom de Jan Linders supermarkt in Wageningen.

De details daarover zullen wij bij elke activiteit verstrekken op onze sociale media kanalen. Je kunt denken aan een braderie, spelletjes, puzzel & boek verkoop en een spel- en schminkactiviteit.

Nogmaals, we houden jullie op de hoogte!

Dankbaar

We zijn de klanten en het personeel van Jan Linders Wageningen dankbaar dat zij ons gekozen hebben, na onze verbouwing en verhuizing na het nieuwe pand kunnen we wel even een steuntje in de rug gebruiken.

Het was de vraag of we ons 10-jarig bestaan zouden kunnen vieren, dat is gelukt en we gaan op voor nog eens tien jaar! Met in ons elfde jaar steun van Jan Linders, bedankt!


Het was de vraag of we ons Jan Linders Wageningen, we are the charity of 2022!

Jan Linders & Jan Linders Fonds

Due to the renovation and our reopening, we have not posted this on our website before. But Toy Bank Wageningen eo is the charity that will be supported by Jan Linders in 2022. The plan is to organize activities of which a doubling of the proceeds is possible for a number of activities. This is of course very beautiful and at the same time exciting in restarting activities after two years of corona. We are honored that we as a Toy Bank have been elected to the charity of Jan Linders Wageningen.

Jan Linders Fund Foundation

Jan Linders supermarkets celebrated their 50th anniversary in 2013. In the context of this anniversary, the ‘Jan Linders Fund’ Foundation was established. An independent fund that supports more than 60 local causes this year.

The motto of the founder, Mr. Jan Linders, was: “Love the people, then the people will love you.” It is therefore in the genes of Jan Linder’s supermarkets to be actively involved in the environment. Every supermarket is really part of the neighborhood in which it is located. The 50th anniversary is a great moment to strengthen that bond even more.

All supermarkets of Jan Linders, the service office and distribution center have each chosen a local target. The Jan Linders Fund makes a financial contribution to these charities, the supermarkets themselves are committed and everyone can help!

For more information: Stichting Jan Linders Fonds.

What do we do?

A global planning has been made, we are going to do a few markets and a number of activities around the Jan Linders supermarket in Wageningen.

We will provide the details about this with each activity on our social media channels. You can think of a fair, games, puzzle & book sales and a game and face painting activity.

Again, we’ll keep you posted!

Thankful 

We are grateful to the customers and staff of Jan Linders Wageningen that they have chosen us, after our renovation and relocation after the new building we could use a helping hand.

The question was whether we could celebrate our 10th anniversary, we did and we go on for another ten years! With the support of Jan Linders in our eleventh year