Privacy

PRIVACYVERKLARING STICHTING SPEELGOEDBANK WAGENINGEN E.O.

Stichting Speelgoedbank Wageningen e.o. (hierna: Speelgoedbank) vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met speelgoedbankwageningen@gmail.com.

Artikel 1 Wie zijn wij?

Speelgoedbank is een stichting, statutair gevestigd te (6702 BL) Wageningen aan de Abraham Kuyperstraat 40. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54025222. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, leeftijd, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na de looptijd van onze overeenkomst.

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en verwijsbrieven tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Wij vinden het daarnaast belangrijk de relatie met u goed te kunnen onderhouden. Wij slaan bovenstaande gegevens dan ook op in ons CRM systeem.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Naar een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google om uw privacy bij het bezoeken van onze website optimaal te beschermen.
Op onze website plaatsen wij enkele foto’s om ons eerdere werk te delen met websitebezoekers. Wanneer u op deze foto’s staat hebben wij hier uw expliciete toestemming voor gevraagd. Wij zullen deze foto’s bewaren totdat u aangeeft deze foto niet meer op de website te willen zien.

Van u als sponsor verwerken wij uw bedrijfsnaam en logo om u een prominente plek op onze website te geven. Ook hier hebben wij uw expliciete toestemming voor gekregen, maar zullen dit verwijderen wanneer u hier een verzoek toe indient of wanneer u geen betrokkene meer bent bij onze organisatie.

Wanneer u het contactformulier op onze website invult verwerken wij tot slot, met uw expliciete toestemming, uw naam, e-mail en overige gegevens die u wenst in te vullen op het formulier. Gegevens van ingevulde contactformulieren bewaren wij tot uw vraag is behandeld en afgehandeld.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij verkregen, doordat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Daarnaast ontvangen wij enkele persoonsgegevens via betrokken personen en organisaties zoals onze sponsoren en vrijwilligers.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Speelgoedbank om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
3. Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens, kunt u bezwaar maken.
4. Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Speelgoedbank uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar speelgoedbankwageningen@gmail.com. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.